Session การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์

rmutcon2019

Session 6 :วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • คณิตศาสตร์
 • การสร้างแบบจำลองระบบทางสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเภสัชศาสตร์
 • การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและธุรกิจสิ่งแวดล้อม
 • ฟิสิกส์
 • การจัดการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เคมี
 • การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
 • ชีววิทยา
 • การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอาหารเสียง และการสั่งสะเทือน
 • การประเมินวัฏจักรชีวิต
 • เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษในงานอุตสาหกรรม
 • การจัดการของเสีย
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน
 • การวิเคราะห์ การไหลของสารหรือวัสดุ
 • เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอันตราย
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนาทรัพยากร
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นองค์กร
 • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 • อื่นๆ
 • หลักการบริหารและจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน