Session การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์

rmutcon2019

Session 5 :เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

 • เศรษฐศาสตร์
 • ธุรกิจบริการ
 • บริหารธุรกิจ
 • การเงิน การธนาคาร
 • การบัญชี
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การจัดการ
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • การจัดการดำเนินงาน
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การตลาด
 • การวิจัยทางธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์
 • การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการการบิน
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • อื่นๆ