ลงทะเบียน

rmutcon2019

 1. การชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า นำแบบฟอร์มชำระเงินไปชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านทางธนาคาร (อัตราค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
  โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 01 ก.ค. 62 (ในวันและเวลาทำการของธนาคาร)
  *** หากพ้นกำหนด อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า นักวิจัย/ผู้เข้าร่วมต้องชำระในอัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป

   
 2. การชำระค่าลงทะเบียนทั่วไป  ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ได้ทั้งใบนำฝากของธนาคาร และ Internet banking ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนของงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2019  ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 25 ก.ค. 2562
Bank name : Kasikorn Bank
A/C  Name : Rajamangala University of Technology Lanna
A/C Type : Saving  account
Branch : Chiangmai university
A/C No:  557-2-15184-2
Swift Code / IBAN Code :  KASITHBK
 
2.1 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน  คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่มีข้อมูลยืนยันหลักฐานในระบบเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่คืนเงินที่ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้วในทุกกรณี
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ / หรือ E-mail: rdi@edu.rmutl.ac.th
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน  กรุณากรอกแบบฟอร์ม
2.2 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และนำมาแสดงเพื่อขอรับใบเสร็จ ณ จุดลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค. 62
 

อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

(ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 01 ก.ค. 2562)

อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป

(ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 25 ก.ค.2562)

1.   การนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • ระดับชาติ 3,000 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ 4,800 บาท/คน/เรื่อง

นักศึกษา

 • ระดับชาติ 2,500 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ 4,300 บาท/คน/เรื่อง

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • ระดับชาติ 3,500 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ 5,300 บาท/คน/เรื่อง

นักศึกษา 

 • ระดับชาติ 3,000 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ 4,800 บาท/คน/เรื่อง

2.   การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • ระดับชาติ 2,500 บาท/คน/ผลงาน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,000 บาท/คน/ผลงาน

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • ระดับชาติ 3,000 บาท/คน/ผลงาน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,500 บาท/คน/ผลงาน

3.     ผู้เข้าร่วมทั่วไป

2,000 บาท

2,500 บาท

 

            สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน

ประเภท

สิทธิประโยชน์

1.  การนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

อาหารเที่ยง 3มื้อ อาหารว่าง 6มื้อ อาหารเย็น 1มื้อ

-   Book of Abstract

-   กระเป๋า

2.การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

อาหารเที่ยง 3มื้อ อาหารว่าง 6มื้อ อาหารเย็น 1มื้อ

-  สูจิบัตรสำหรับการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

-   กระเป๋า

3.     ผู้เข้าร่วมทั่วไป

อาหารเที่ยง 3มื้อ อาหารว่าง 6มื้อ อาหารเย็น 1มื้อ

-   Book of Abstract

-  สูจิบัตรสำหรับการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

-  กระเป๋า

 

* อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมในการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เรื่องถัดไปเรื่องละ 1,500 บาท

หมายเหตุ เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม จะเผยแพร่หลังงานประชุมในรูปแบบออนไลน์การประชุม online proceeding ในรูปแบบไฟล์ pdf ผ่านทางเว็บไซต์ https://rmutcon2019.rmutl.ac.th