RMUTCON2019

 

RMUTCON 2019
ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ประเภทของการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แบ่งเป็น 3 ส่วน

1)   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ผู้นำเสนอ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา)

-    การนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation)

-    การนำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

* หมายเหตุในระดับนานาชาติ จะให้ทางคณะเป็นผู้จัดงานร่วมโดยจัดเป็น special topic

2)   การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

-    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับบุคคลทั่วไป

-    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา

3) นิทรรศการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และหน่วยงานภาคี)

 

 

 สถานที่จัดงานประชุม / โรงแรมและที่พัก

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา


รายละเอียดเพิ่มเติม...


:: [คลิกที่นี่] ข้อมูลโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สถานที่จัดงานประชุมวิชาการ RMUTCON2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่Session การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์

วารสารที่เข้าร่วมรับบทความจากการประชุมวิชาการ

ที่

ชื่อวารสาร

ฐานข้อมูล/กลุ่ม

สาขาที่ตอบรับบทความ

1.

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

TCI กลุ่ม 1

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

วารสารราชมงคลวิชาการเพื่อสังคม

-

 • งานวิชาการรับใช้สังคม

3.

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย

-

 • วิศวกรรมศาสตร์

4.

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

TCI กลุ่ม 1

 • วิทยาศาสตร์

5.

วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TCI กลุ่ม 1

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

6.

วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TCI กลุ่ม 1

 • วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

8.

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

TCI กลุ่ม 1

 • บริหารธุรกิจและเศรษฐศาตร์
 • การศึกษา
 • สังคมวิทยา รัฐศสาตร์และนิติศาสตร์

9.

วารสารวิชาการ มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

TCI กลุ่ม 2

 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการ
 • ครุศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • จิตวิทยาและสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

10.

วารสารวิชาการ มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TCI กลุ่ม 1

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์และสหวิทยาการวิทย์และเทคโนโลยี

11.

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

TCI กลุ่ม 1

 

12.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

TCI กลุ่ม 2

 

 

ข้อชี้แจง: การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ โดยให้นักวิจัยเลือกรูปแบบการตีพิมพ์ในเล่มรายงายสืบเนื่อง (Full Proceeding) หรือเล่มวารสาร (Journal) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขเมื่อเลือกลงตีพิมพ์ในเล่มวารสารแล้ว และผลพิจารณาบทความไม่ผ่านตามเกณฑ์ของวารสาร ทางคณะกรรมการการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนมาลงตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่อง (Full Proceeding)


รูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster)

1. ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ในแนวตั้ง ขนาด 80x120 เซนติเมตร มาด้วยตนเอง
2. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควรมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะ 1 เมตร เนื้อหาประกอบด้วย
	• ชื่อเรื่อง
	• ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
	• บทคัดย่อ
	• บทนำ
	• วิธีดำเนินการวิจัย
	• ผลการวิจัย
	• อภิปรายผล
	• บรรณานุกรม
	• กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
3. การติดโปสเตอร์ โดยจะเปิดให้ผู้นำเสนอผลงานเข้าสถานที่จัดงานประชุมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 21.00 น. โดยคณะกรรมการจัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดโปสเตอร์ให้กับผู้นำเสนอผลงาน และจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว
4. ขอความร่วมมือผู้นำเสนอผลงานให้จัดแสดงโปสเตอร์ผลงานตลอดระยะเวลาการจัดงานประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562
5. กำหนดการ และช่วงเวลา ที่ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

[Download template poster]

-----
**หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร

ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral)

1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
2. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 5 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกเวลา 5 นาที
3. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 10 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกเวลา 10 นาที
4. เมื่อหมดเวลานำเสนอ 15 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกหมดเวลา ขอให้ผู้นำเสนอหยุดการนำเสนอ และเตรียมตัวตอบคำถาม ใช้เวลา 5 นาที
5. บทความที่นำเสนอ จัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป 
6. ผู้นำเสนอบทความภาคบรรยาย ให้นำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน (ห้องประชุมโซน B)
7. หากผู้นำเสนอไม่นำไฟล์มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการนำเสนอของท่าน โดยให้สิทธิ์ผู้นำมาลงทะเบียนไฟล์ไว้ก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธาน Session นั้นๆ เพื่อความรวดเร็วและเป็นไปตามกำหนดเวลาการนำเสนอที่ได้แจ้งไว้

*หมายเหตุ มีการพิจารณาและให้รางวัลในการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย

คำแนะนำการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral)

1. ผู้นำเสนอผลงานควรเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง (ถ้ามี)
2. หากผู้นำเสนอผลงานประสงค์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องนำเสนอ กรุณาจัดทำไฟล์นำเสนอ ดังนี้
	2.1 จัดทำไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป
	2.2 ตั้งค่าหน้าแสดงผล (Slide size) เป็นขนาดมาตรฐาน 4:3
	2.3 ใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) มาตรฐานที่มีอยู่ในโปรแกรม MS PowerPoint เช่น Angsana New Cordia New หรือ TH SarabunPSK เป็นต้น
	2.4 การบันทึกไฟล์ Save as เพื่อใช้การนำเสนอ สามารถเลือกจัดทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) หากต้องการนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint หรือประกอบกับมีการใช้ Animations ร่วมด้วย ควร Save as เลือกชนิดการบันทึกเป็น PowerPoint Show (*.pps) หรือ (2) หากต้องการนำเสนอแบบข้อความ/รูปภาพทั่วไปให้เลือกการบันทึกเป็น PDF (*.pdf)


รายการบทความ 9 มทร. Online Submission

ประกาศผลพิจารณาบทความฉบับเต็ม และตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมฯ

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (ตรวจสอบผลการพิจารณา หรือดาวน์โหลดหนังสือตอบรับฯ กรุณาเข้าสู่ระบบ)


ประกาศผลการคัดเลือกบทความเข้าสู่กระบวนการวารสาร และตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมฯ จำนวน 32 เรื่อง

(ตรวจสอบผลการคัดเลือก กรุณาเข้าสู่ระบบ)

เลขที่

บทความ

ผู้นำเสนอ

สาขา

วารสาร

926

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกเงาะ3 สายพันธุ์ในจังหวัดจันทบุรี

สรัลรัตน์  พ่วงบริสุทธิ์

เกษตรศาสตร์

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

740

การยับยั้งเชื้อก่อโรคEMS ด้วยเทคนิคโอโซนจากอิเล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชาร์จ

สุธี ลี้จงเพิ่มพูน

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

574

เครื่องต้นแบบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

วิรัช กองสิน

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

838

การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบดัชนีการไหลพลาสติก  ด้วยระบบนิวเเมติกส์แทนการใช้ตุ้มน้ำหนัก

บุญส่ง ฤทธิ์ตา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

263

อิทธิพลของเรือนกระจกเป็นแหล่งความร้อนสำหรับระบบอบแห้งด้วย ปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจก

จารุวัฒน์ เจริญจิต

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

634

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศด้วยการลดอุณหภูมิสารทำความเย็นก่อนเข้าคอนเดนเซอร์โดยใช้ถังแลกเปลี่ยนความร้อน

สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

870

การเตรียมCoAl-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยโดเดกซิลซัลเฟต และการกำจัดสีย้อมอันตราย

Sonchai Intachai

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

813

การประเมินความผ่อนคลายของลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ศิวะ สิทธิพงศ์

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

924

ศึกษากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว(retort pouch)

นิภาพร คังคะวิสุทธิ์

เกษตรศาสตร์

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

354

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมแม่พญาทองดำอัดแท่งผสมกล้วยไข่ทอด

วิทิต  เลิศนิมิตมงคล

เกษตรศาสตร์

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

181

การพัฒนาน้ำยาขจัดคราบเลือดจากผักโขมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือน: กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 และ 2 บ้านคลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นลินอร นุ้ยปลอด

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

287

หลังคาทำจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิตที่มีผลต่ออุณหภูมิห้อง

เชษฐ  อุทธิยัง

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

469

ความทนทานและการอยู่รอดของแบคทีเรียกรดแลคติคสายพันธุ์Streptococcus thermophillus ที่ถูกตรึงเซลล์ในน้ำย่อยเทียมกระเพาะอาหาร

กฤษณะพงษ์ กุลกานนท์

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

321

การสร้างฟิล์มชีวภาพของแบคทีเรียสายพันธุ์Escherichia coli ที่ปนเปื้อนในน้ำนม

ณัฐวุฒิ มีศิลป์

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

688

การย้อมสีผ้าแพรฟูจีด้วยสีธรรมชาติจากน้ำหมาก

ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

841

แนวทางการลดต้นทุนโดยการจัดสมดุลสายงานการผลิต: กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

มานพ ดอนหมื่น

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

842

ลดการดูดซับน้ำมันในผลิตภัณฑ์แห้วทอดด้วยเทคโนโลยีสนามไฟฟ้า

Chidchanok  Markjan

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

925

ผลของปริมาณน้ำตาล กรดซิตริก และเพคติน ที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์มัลเบอรี่แผ่น

ดร.ปิยะนุช รสเครือ

เกษตรศาสตร์

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

535

การศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา

มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

758

แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ศันสนีย์ ทิมทอง

มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

906

การศึกษาปริมาณน้ำหลากของลุ่มน้ำโกลก  จังหวัดนราธิวาส

ณัฐพล แก้วทอง

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

420

การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ค่าดัชนีระวางเรื่อที่มีความเหมาะสม

Pittayut Kongpoung

เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

วารสารวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

938

ความคาดหวัง มุมมองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนในรายวิชาการพูดภาษาอังกฤษ1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ดร. สาวิตรี  สุวรรณรอ

มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา

วารสารวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

742

ถอดบทเรียนภูมิปัญญาวัฒนธรรมดอกไม้ไทยในจิตรกรรมฝาผนังสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

สุชีรา ผ่องใส

มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา

วารสารวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

307

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่วิถีท่องเที่ยวชุมชนเมือง: ตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 (เจริญกรุง 103) 

สุวิมล  พิชญไพบูลย์

งานวิชาการรับใช้สังคม

วารสารวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

465

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้ข้อสอบมาตรฐาน เป็นข้อสอบกลางในระดับรายวิชา

pakakrong Tapparak

มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา

วาสารวิจัย มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

951

การศึกษาผลของการปรับสภาพฟางข้าวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อคุณสมบัติทางโครงสร้างและการย่อยด้วยเอนไซม์

Apichai Sawisit

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วาสารวิจัย มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

867

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียSalmonella typhimurium ของสารสกัดดาหลา

สายใจ แก้วอ่อน

เกษตรศาสตร์

วาสารวิจัย มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67

การหมักย่อยเศษก้านและใบไม้รวมและเศษอาหารในสภาวะไร้ออกซิเจน แบบถังหมักเดียวและแบบสองถัง

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วาสารวิจัย มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

937

ชนิดปลาต่างถิ่นในลุ่มแม่น้ำน่านในเขตจังหวัดน่าน

อมรชัย  ล้อทองคำ

เกษตรศาสตร์

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

814

การประเมินความผ่อนคลายของลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ศิวะ สิทธิพงศ์

งานประจำสู่งานวิจัย(R2R)

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

486

การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(เศรษฐกิจพอเพียง)บ้านคลองหัวช้าง อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี

นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายการส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ประกาศผลพิจารณาผลงาน และตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมฯ จำนวน 56 ผลงาน

เลขที่ ผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน

193079

มอคคอฟ-มนต์ล้านนา
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

192078

เครื่องดักจับกลุ่มควันโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงสำหรับโรงบ่มใบยาสูบ
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

นายวิสูตร อาสนวิจิตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

192077

เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับกำจัดควันในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

นายวิสูตร อาสนวิจิตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

193076

สารสกัดสีธรรมชาติกับการสร้างสรรค์เฉดสีล้านนาโดย “ล้านนาโครม”
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

นางปัทม์ ปราณอมรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

193075

ปิ่นปักผมร่วมสมัย (ปิ่นมาศ)
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

นายสุพจน์ ใหม่กันทะ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

193074

โคมแขวนล้านนาประยุกต์
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

นายสุพจน์ ใหม่กันทะ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

193073

ป๊อป-พับ
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

194072

บรรจุภัณฑ์สะดวกใช้สำหรับแผ่นซับน้ำมันคาร์บอนไฟเบอร์
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

191071

เครื่องล้างผักปลอดสารพิษสำหรับครัวเรือน
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

Vishnu THONGLEK

Department of Electrical Engineering
:

191067

น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

KANNIKAR CHAROENSUK

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : RMUTTO

192066

การพัฒนาหัวเจาะสำหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยโท สุรพิน พรมแดน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

193065

ระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษโดยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Smart Tourism
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

Prasert Luekhong

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

194064

DustBoy ระบบวัดและแจ้งเตือนข้อมูลฝุ่นภาคประชาชน
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

Artit Yawootti

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

194061

เครื่องพิมพ์เซรามิกสามมิติ สำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เองเพื่อใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

มนวิภา อาวิพันธุ์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

193060

เตาอบเนื้อดินปั้นอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

ภาคภูมิ จารุภูมิ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

191059

รถลำเลียงเกลือ (Salt Conveying Truck)
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

ดวงกมล อังอำนวยศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
:

191058

ตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

Duanraem Phaengkieo

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

191057

เครื่องควบคุมระบบรดน้ำตามสภาพอากาศแวดล้อม
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

แดงเดช แนนเกี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : RMUTSB

192056

การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

พัชระ กัญจนกาญจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : RMUTSB

195055

ระบบประมาณการยกระดับบานประตูระบายน้ำในโครงข่ายด้วยการประยุกต์หาค่าเหมาะสม
Session 5 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : RMUTSB

191054

เครื่องให้อาหารปลาดุกสำหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบ PLC
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

ธวัชชัย เจริญกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

192053

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR

193052

นวัตกรรมเกมมิฟิเคชั่นสำหรับนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

วัชรี เพ็ชรวงษ์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : RMUTSB

192051

โต๊ะเลื่อยวงเดือนปรับระยะซอยไม้อัตโนมัติ
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

จำเริญ เกตุแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

193050

เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

นายอภิสิทธิ์ เต็มแก้ว

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

193049

เครื่องแต่งกายประยุกต์จากผ้าทอกะเหรี่ยง
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

Yanisa komonsirichok

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

192048

ระบบอัดและยกแบบของเครื่องอัดอิฐมอญตันด้วยระบบไฮดรอลิก
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

sopida sungsoontorn

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR

195047

ระบบติดตามแสงอาทิตย์ด้วยการปรับสมดุลระดับน้ำ
Session 5 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

สุจิตรา จีนะวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโฯโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

191046

แบบจำลองโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

ดร.ติณณภพ แพงผม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อวอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR

194045

รถเข็นอัจฉริยะควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้าแบบเท้าเหยียบและแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

นายกฤษณ์ คงเคว็จ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

191044

เตาเผา 1200 องศาเซลเซียส
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

Pongsakorn Kachapongkun

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR

192043

ตู้เบิกและคืนกุญแจห้องเรียนด้วยบาร์โค้ดบัตรนักศึกษา
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ธนัสถ์ นนทพุทธ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

194042

ระบบแสดงผลการใช้ห้องสุขาสำหรับหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

194041

อากาศยานไร้คนขับ RMUTI ตรวจคุณภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และ PM2.5
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

sirichai lapasanoi

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

191040

ชุดคลัทช์ควบคุมการทำงานปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

Chanon Bunmephiphit

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR

191039

ผลิตภัณฑ์ลดความชื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารสกัดซิลิกาจากใบไผ่
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

Thapakorn Wongprayoon

Faculty of Science and Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP

191038

Development of Eco-Packaging Using the Composites of Water Hyacinth Fibers, Rice Hus
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

ภัทรพร ครุฑสุธา

Faculty of Science and Technlogy
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP

193037

การใช้กากชาและกากกาแฟจากสังคมชาวเขาเพื่อเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

อมเรศ บกสุวรรณ

วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

194036

ผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการปวดและอักเสบโรคข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัดสมุนไพร
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ภานุวัฒน์ ปัญญา

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

192035

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

สรินพร อุดมพงษ์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

194034

ผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแผลเป็นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดว่านเพชรหึงและดีของปลาช่อน
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

วิรินดา ชมภู

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

191032

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพูขนาดนาโนที่ใช้เทคโนโลยีนีโอโซมซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกะทิ
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

รัตติญา บุญใบ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

194031

iNaturlich ผลิตภัณฑ์แคปซูลบำรุงร่างกายผสมสารสกัดจากบัวผัน
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

จิณาภา แสงสี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

192030

เครื่องต้นแบบการตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

191029

iNaturlich ผลิตภัณฑ์ชาอัดเม็ดสำเร็จรูปผสมสารสกัดบัวผัน
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

รัตติกาล รักแก้ว

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

191028

ระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบอัตโนมัติ
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

ธาราพงศ์ ปราบเสร็จ

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
:

191026

iNaturlich ไอศครีมจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์และท็อปปิ้งจากสารสกัดบัวผันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

192024

นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือทิ้งเพื่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ธวัชชัย อริยะสุทธิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

191023

เครื่องอบเมล็ดข้าวกล้องงอกด้วยคลื่นอินฟราเรดแบบลมร้อนหมุนเวียนสำหรับใช้ในครัวเรือน
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

นางสาวณิชกานต์ สุรรณอำภา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

195022

นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฉนวนความร้อนที่ดีจากแกนต้นกัญชงและเศษก้านใบยาสูบ
Session 5 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

ดร.ประชุม คำพุฒ

วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : RMUTT

195021

เครื่องรดน้ำสวนหย่อมด้วยระบบต้นไม้สั่ง
Session 5 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

ดร.ศรันย์ คัมภีร์ภัทร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

193019

จักรยานออกกำลังกายอยู่กับที่ในการจำลองการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมเมืองนครราชสีมาแบบ 360 องศา
Session 3 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม

วัลลภ ศรีสำราญ

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

194014

เม็ดเจลชีวภาพสำหรับดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ณัฐวุฒิ มีศิลป์

สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

194013

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

กรภัทร เฉลิมวงศ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

194012

ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการแบบถอดประกอบ
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

เอกวิทย์ หายักวงษ์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

191011

ผลิตภัณฑ์บีตาไซยานินแบบเม็ดฟองฟู่พร้อมชงจากผลสุกผักปลัง
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

โยษิตา เรืองฤาชัย

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

191010

ชุดแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันไลน์
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

NAKARIN SRIPANYA

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

194009

บรรจุภัณฑ์สะดวกใช้สำหรับแผ่นซับน้ำมันคาร์บอนไฟเบอร์
Session 4 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : RMUTL

192008

เครื่องวัดความดันถังแก๊สและเเจ้งเตือนเปลี่ยนแก๊สผ่านแอพพลิเคชั่น
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

นายศศิภัทร คล้าย ณ รังสี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : RMUTSV

191007

Development of growing media from waste material of lignite mine for agricultural applications
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

suchonma sookruksawong

applied biology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

191006

ระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Session 1 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

Yuwanuch Gulateee

มหาวิทยาลัยนครพนม
:

192005

ชุดเครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบอัตโนมัติ
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ชนะรบ วิชาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : RMUTSB

192003

จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล๊อคไม่รับน้ำหนัก
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

เกียรติสุดา สมนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

192002

คอนกรีตมวลเบารักษ์โลกที่ผลิตโดยใช้พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและขี้เถ้าแกลบในส่วนผสม
Session 2 : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ดร.รัฐพล สมนา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : RMUTI

Flag Counter