Download Forms

rmutcon2019

โปรแกรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 25 ก.ค. 62

ทัศนศึกษานอกสถานที่ - Trip 1

13.00 น.                   เดินทางมุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเรียกได้ว่าเป็น Land mark ของล้านนาเชียงใหม่ นั้นก็คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

14.00- 14.30 น.          สักการะบูชาพระบรมธาตุ และไหว้พระขอพร อีกทั้งสามารถเดินเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมภาพบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ในมุมสูงได้จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ

14.30-15.30 น.           เดินทางไปยัง “กาดหลวง” แหล่งรวมของฝากของที่ระลึกของจังหวัดเชียงใหม่

15.30-16.30 น.           เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่

16.30 น.                   เดินทางกลับ

 


ทัศนศึกษานอกสถานที่ - Trip 2

13.00 น.                   ออกเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยคำ

14.00- 15.00 น.          ไหว้สักการะพระบรมธาตุ และพระเจ้าทันใจอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล (ระหว่างทางสามารถแวะชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์)

15.00-16.00 น.           เดินทางไปยัง “กาดหลวง” เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่

16.30 น.                   เดินทางกลับ

 


ทัศนศึกษานอกสถานที่ - Trip 3

13.00 น.                   ออกเดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

14.00- 15.00             ชมพรรณไม้หลากหลายชนิดที่รวบรวมไว้ในแต่ละเรือน เดินชมธรรมชาติและถ่ายรูปบน Canopy walkway หรือทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

16.00-17.00 น.           แวะเยี่ยมชม และพักผ่อนก่อนกลับสู่ที่พักที่ Farm Cowboy Chiang Mai และเนินนุ่มคาเฟ่ หรือ ทุ่งสวิสเซอร์แลนด์ กับบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยแสงแดดยามเย็นที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ และอากาศอันบริสุทธิ์

17.00 น.                   เดินทางกลับ